Yorumu okuyunca malesef yazdığınızı anlamadığınızı çok net gördüm. Çünkü “aa Kindle almış, artık okur.” demişsiniz ama ben Kindle alalı yıl oluyor. Eleştireceksek daha destekli eleştirelim. Bir de öncelikle burada konu matbaa değil, Kindle. Fakat dediğinize cevap vereyim. Şartsız sualsiz Osmanlı seviciliğini yüksek tahsilini Osmanlı Tarihi üzerine yapmış eşimle tanıştıktan sonra bıraktım. Matbaa meselesine gelince, Maraş Dondurmacısı yerine daha entellektüel tarihçilerden bir şeyler öğrenmeyi tercih ediyorum. Osmanlı’ya matbaa Kuran-ı Kerim tahrif edilmesin diye geç sokulduğu dar görüşlülüğünden bir an önce çıkmak lazım. İlmin bizcesini yapmamak ayıptır. Bir bahane olamaz. Allah’ın koruyacağını vaadettiği bir şeyi ademoğlunun koruma gayreti beyhudedir. Ayrıca Osmanlı’da bile insanlar okumuyordu, matbaaya ne hacet fikrini de unutmamak lazım. İstirham ediyorum, bari buraya Maraş dondurmacısının fikirlerini taşımayın.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store