Teşekkürler. EPUB’tan MOBI formatına geçerken herhangi bir bozulma olmuyor. Eğer bir bozulma görürseniz o problem EPUB’dan geliyordur. İnternette bulacağınız bir çok kitap da bunu belirtiyorlar. Özellikle meriktokrasi ağında.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store