Teşekkürler. EPUB’tan MOBI formatına geçerken herhangi bir bozulma olmuyor. Eğer bir bozulma görürseniz o problem EPUB’dan geliyordur. İnternette bulacağınız bir çok kitap da bunu belirtiyorlar. Özellikle meriktokrasi ağında.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali

Ali

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com