Türkiye’de az biraz farkla satan siteler gördüm. Ama 20 lira kar için kim o işle uğraşır anlamadım. O yüzden ben güvenmem. Bir de dediğim gibi Amazon gizli bir ömür boyu garanti veriyor. Asıl sebep bu.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store