Siz anaformda basvuru yaparken hangi ulkeli oldugunuzu ve sonrasinda da hangi ulkeden basvurdugunuzu yazacaksiniz. Iste orada hangi ulkeyi secerseniz pasaportunuzu oraya gondereceksiniz. Siz irlandayi secin. Online basvuru bitip sizden pasaportunuzu talep ederlerse kabul aldiniz demektir. O zaman zaten size hangi ulkeye nasil gondereceginizi siteden gosteriyorlar.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store