Samimiyet meselesine girmeden şunu sorayım? internet kullanıcılarının %60'ının bunları yaptığına dair bir makale ya da anket ya da başka bir şeyi gösteren bir link verebilir misin? Ya da çok kasmadan Twitter’da 2 adımlı koruma kullanan kişilerin ya da lastpass’in kullanım oranının oranını gösteren bir belge vesaire? biz de öğrenelim?

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store