Rica ederim. Dediğim gibi internette binlerce kaynak var. Hatta sapık gibi kitapları ayıklayıp Google Drive’a yükleyip sonrasında da arşivini umuma açan kişiler mevcut. Ama Türkiye’den sakın almayın. Hem eski modelleri fahiş fiyata size kakalayacaklardır hem de garanti kapsamına girmeyecek aletiniz. Kolay gelsin.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store