O sizin bakış açınız. Bir gün çoğunluğun ahlak abidesi olup korsana tövbe edip, yayınevlerininde artık çok güzrl e-kitaplar basacağını düşünmek bir ütopyadır. Bu olmayacağına göre bari kitap okumaya niyetli insanlar kitap okusun. Bir Amerika ya da Avrupa değiliz ki her yayınevi kafa rahat bir şekilde e-kitabı da bassın. Çok takılmamak gerek. Korsan sevmeyen bir insan bu yazıyı okuyup korsana yönelmez. Az biraz ahlaki, insani ya da imani değeri olan kişide kitabın 3–5 liraya dijital hali varken korsanını aramaya çalışmaz. Kolay gelsin.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store