Normal bir vatandaş bilgisayarını nasıl mükemmel verimli kullanabilir?

Kıymetli kaarim, bu yazıda gerçekten günlük hayatını muazzam derecede kolaylaştıracak bir çok faideli bilgi bulacaksın. Hiç birisi fuzuli değildir. Çok emek vererek ve samimane bir şekilde yazdığım bu yazı vesilesi ile size faidem dokunacaksa ne mutlu bana.

Madonna sevmem. Maradona severim.

--

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store