Kanada notları 1: Türkiye’de ya da yurtdışında bir ülkede Kanada vizesi nasıl alınır?

Bu yazıyı yazma sebebim, çok ihtiyacım olduğu halde, çevremdekilerin bana uzun süre doğru bilgiyi vermemesidir.

Türkiye’den, bir zamanlar çok sevdiğim İstanbul’dan 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananlar sonucu hem devlet hem de çevremizdeki insanların bize ‘yaşama hakkı’ tanımaz baskıları sonucu, eşim ve benim hali hazırda var olan yurtdışında yaşama planlarımızı öne çekmemize…

--

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store