İngiltere’ye de Kanada’ya da siz İrlanda’da iken başvurabilirsiniz. Yapmanız gereken online olarak başvurmak. Sizin konsolosluk ile herhangi bir işiniz yok. Sadece yazıdaki bilgileri sırası ile uygulamanız gerekiyor. VFS Global İrlanda da var. http://www.vfsglobalirelandvisa.com/ Buradan bulabilirsiniz. Sizin bu kurum ile hiç bir işiniz yok. Sadece online başvurduktan sonra sizden pasaportunuzu istediklerinde bu linkteki adrese götürüp elden de verebilirsiniz oraya kargolayadabilirsiniz.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store