Hocam farkı olduğunu söyleyen yok. Korsan iyi bir şeydir diyen de yok. Bu kadar az kitap okuma oranının sebebi korsan kitap satışları olmadığına göre bırakın korsan morsan kim ne okuyorsa okusun. Kitap okuma oranlarını yükseltecek bir kaç çözüm ile gelin, ya da yükseltin sonra hep beraber korsanı yerden yere vuralım. Kolay gelsin.

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store