Hayır maalesef. Kindle kullandıktan sonra başka hiçbir alete ihtiyaç duymadım. Çünkü ihtiyacım olan şeylerin benden daha iyi bilinip ona göre dizayn edilmiş bir aletle karşılaşmıştım.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store