Hanfediciğim, yazının içerisinde o bahsettiğiniz durumu da açıklamıştım. Aşağıda büyük puntolarla ile belirttiğim başlığa bakabilirsiniz. Ayrıca yazı içerisinde PDF kelimesini aratarak daha fazla teknik bilgiye vakıf olabilirsiniz. Selamlar.

Başvuru yapan kişinin ekstradan sağlayabileceği dökümanlar neler?

--

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store