Aslinda orada diger e-kitap okuma araclarina abudik gubidik demek istememistim. Kindle ile kiyaslaninca abudik gubudik kaliyorlar manasindaydi. Haklisiniz, serceye yavrusu at ya da kartal gorunurmus ve kimse yogurdum eksi demezmis. Abudik gubidik de cok kotu bir anlam tasimiyor. Cok takilmamak gerek. Vesselam.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store