Arayip dedilerse o zaman oraya gondermek gerek. Arkadastan davetiye almazsaniz Kanada’da nerde kalcaksiniz nereleri geezeceksiniz belirtmeniz gerek. Ek is yani. Kanada icin herhangi bir mulakat yok cok sukur.

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store