Çok ama çok kapsamlı bir Kindle incelemesi

Dünyayı kurtarmak için iki yol var; ya her evde bir kedi olacak ya da herkesin bir Kindle’ı olacak. İkisi de çok ucuz eylemler.

Tanım: Kindle mont ve kot cebine rahatlıkla sığan ama gömlek cebine sığmayan, günümüz elektrik aletlerinden olmasına rağmen sadece okuma eyleminin yapılabileceği, e-ink denen keşif ile güneş tam tepedeyken bile ekranının görülebildiği ve asla göz yormayan ve bazen bir ayda bazense…

--

--

Math Teacher. Content Curator. Soccer player. Maradona fan. Mostly write about the lectures I love to learn better. alikayaspor@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store